Graag een momentje geduld,
Verwerken van Uw verzoek...

    0%
  Business logo VanSoest.it
  ... | Switch language to English |
Sharing is caring
| Deze webpagina afdrukken. | Nederlandstalige Linkedin pagina van Johan van Soest

Reageer: Briefkaart afbeelding. Klik hier om te reageren naar Johan.

WebHalla
 Content
 Management
  System

ICT-Hotlist Thema

Used-DiskSpace van vanSoest.it

Huidige versie

Used-DiskSpace Nieuwste versie is 1.2.0.0 en een .Net 4.x versie is ook beschikbaar.

Overzicht belangrijkste functies

Used-DiskSpace is een programma om de schijfruimte-statistieken van computer harde schijven te tonen en kan worden gestart op de commando prompt, in een batch- of aanlog-script zonder administratieve rechten. Wanneer de uitvoer als een unicode bestand op een bestandsserver wordt opgeslagen (zie voorbeelden), kunnen commando regel instructies worden gebruikt om data voor te bereiden voor analyse in Excel.
De gegevens die verzameld worden voor elke vaste schijf in een computer zijn:
 • Vaste schijf letter (Fixed drive letter)
 • Volume Label
 • Bestandssysteem (FAT/NTFS/ReFS) (File System)
 • Beschikbare ruimte voor de huidige gebruiker (Available space to current user): Dit is de beschikbare vrije diskruimte voor de huidige aangelogde gebruiker.
 • Totale beschikbare ruimte (Total available space): Dit kan meer zijn dan de vorige waarde wanneer disk quota's worden ingezet.
 • Totale schijfruimte (Total size of drive).
 • Totale gebruikte ruimte van de schijf (Total Used size of drive)

Verdere functionaliteit:
 • Used-DiskSpace werkt agentloos en vereist geen installatie en configuratie op elke gemonitorde computer
 • Het programma kan over het netwerk worden gebruikt vanaf een aanlogserver
 • Standaard Unicode gebaseerde bestanden kunnen worden opgeslagen op een bestandsserver in plaats van complex te configureren databases en client-server applicaties te moeten gebruiken.
 • Algemeen bekende Microsoft Excel-functies zoals AutoFilter en voorwaardelijke opmaak kunnen worden gebruikt om de gegevens snel te analyseren.

Used-DiskSpace versie 1.2.0.0 is gratis.

Inhoud

Geschiedenis

De eerste versie van Used-DiskSpace is ontworpen om snel, maar heel duidelijk rapportages van de schijfstatus van PC's en notebooks te maken in een wereldwijd bedrijfsnetwerk. Dit programma kan worden gebruikt op de opdrachtprompt of in een aanmeldingsscript. Wanneer de gegevens worden geschreven naar een bestand op een centrale netwerkshare, zijn de gegevens gemakkelijk toegankelijk. Met behulp van het commandoregel programma FindStr is filteren eenvoudig
Used-DiskSpace 1.2.0.0 is nu geoptimaliseerd voor gegevensanalyse in bij voorbeeld Microsoft Excel omdat het nu een geoptimaliseerd unicode gegevensbestand op een file-share kan schrijven.

Functionaliteit

Het programma Used-DiskSpace is zeer eenvoudig te gebruiken, maar zeer flexibel. Het kleine programma loopt snel en de resulterende gegevens kunnen worden omgeleid naar een bestand op de lokale vaste schijf of beschrijfbare netwerkshare op een bestandsserver. Deze bestanden met de schijf-statistieken kunnen worden gefilterd met standaard opdrachtregelprogramma's, zoals FindStr, de resulterende gegevens kunnen in Excel met behulp van standaard filteren en voorwaardelijke opmaak worden geanalyseerd Hierdoor kan het lean programma Used-DiskSpace snel lopen vanaf netwerkshares in aanmeldingsscripts over de netwerkverbindingen (WAN) terwijl het eenvoudige toegang tot de centraal opgeslagen gegevens biedt.

Licentie

Het programma Used-DiskSpace is in licentie gegeven volgens de gebruiksrechtovereenkomst (EULA)in de download. Lees de gebruiksrechtovereenkomst (EULA) zorgvuldig voordat u het programma gebruikt. Een recente kopie kan hier worden gedownload
DOOR DE SOFTWARE TE INSTALLEREN, KOPIËREN OF ANDERSZINS TE GEBRUIKEN GAAT U AKKOORD MET DE BEPALINGEN IN DEZE OVEREENKOMST. ALS U NIET AKKOORD GAAT, INSTALLEER, KOPIËER OF GEBRUIK DE SOFTWARE DAN NIET.

Handleiding

Het programma Used-DiskSpace heeft nu twee hoofdletterongevoelige parameters.
 • /Help of in het kort /H
 • /File of in het kort /F

Start Used-DiskSpace zonder parameters

Wanneer Used-DiskSpace op de opdrachtprompt zonder parameters uitgevoerd wordt, produceert het de volgende uitvoer (gegevens zijn afhankelijk van de configuratie van de computer)
C:\>Used-DiskSpace.exe
Drive C:\
 File type: Fixed
 Volume label: Windows
 File system: NTFS
  C:\ "Available space to current user":  45,630,607,360 bytes
  C:\ "Total available space":       45,630,607,360 bytes
  C:\ "Total size of drive":       237,555,937,280 bytes
  C:\ "Total Used size of drive":     191,925,329,920 bytes
Drive D:\
 File type: Fixed
 Volume label: HP_TOOLS
 File system: FAT32
  D:\ "Available space to current user":  2,060,242,944 bytes
  D:\ "Total available space":       2,060,242,944 bytes
  D:\ "Total size of drive":        2,139,095,040 bytes
  D:\ "Total Used size of drive":       78,852,096 bytes

Snelle hulp bij Used-DiskSpace

Door het typen van Used-DiskSpace met de optionele parameter /Help of /H, Used-DiskSpace toont zijn options en eenvoudige voorbeelden
Used-DiskSpace help screen
Used-DiskSpace help scherm. De .Net 4 versie is herkenbaar aan de 6de regel: "This .Net 4 program has two parameters"
Door het intoetsen van de "w" of "W" toets, wordt deze pagina op het internet geopend in Uw favoriete browser. Elke andere toets toont de huidige schijf status.

Gebruik Used-DiskSpace met de bestandsopslag optie

Wanneer Used-DiskSpace wordt gestart met de /File of /F optie, een bestandsnaam moet worden opgegeven voor de unicode gegevens. De bestandsnaam mag een pad bevatten dat een gemapte disk ("G:\PublicFiles") of een UNC pad (\\nlaalfs1\PublicFiles) bevat.
Wanneer meerdere bestanden worden opgeslagen op een netwerkshare, kunnen deze worden gecombineerd in één bestand met behulp van het hulpprogramma Merge1File. Het resulterende bestand kan gemakkelijk worden geanalyseerd in Excel.

Voorbeelden

 1. Toon de huidige schijfstatus:
  Eenvoudig het programma uitvoeren in een opdrachtpromptvenster toont de huidige status van de schijven in een computer.
  Het programma Used-DiskSpace kan worden uitgevoerd vanaf een schijf, netwerk share, aanlog share of zelfs vanaf een USB stick.
  Starten van het programma vanaf een harddisk:
  C:\batch\Used-DiskSpace
  Starten van het programma van de netlogon share:
  \\vansoest.it\netlogon\Used-DiskSpace
 2. Schrijven van een uitvoerbestand:
  Schrijven van het uitvoerbestand naar een netwerkschijf op de nlaalfs1 bestandserver in de verborgen PublicData-share:
  C:\batch\Used-DiskSpace /File \\nlaalfs1\PublicData$\%computername%_%username%.txt
  Hier wordt de bestandsnaam samengesteld met de systeemparameters van de huidige computernaam en gebruikersnaam van de gebruiker die momenteel is aangemeld.
  De optie file kan ook worden gebruikt in hoofdletters, kleine letters of U kunt zelfs gebruik maken van alleen de eerste letter. Dus de volgende opties zijn gelijk: /FILE, /file, /File, /F en /f.
 3. Samenvoegen van de bestanden voor analyse:
  Indien U alle schijven in Uw bedrijfsnetwerk met Excel wil analyseren, kunt U het hulpprogramma Merge1File gebruiken om alle bestanden in de verborgen PublicData share te combineren in een nieuw bestand. Dit bestand kan worden geopend in Excel.
  c:\batch\Merge1File /s \\nlaalfs1\PublicData$\*.txt /d MergedData.txt
  Merge1File is een hulpprogramma met een aantal opties en is hier standaard gebruikt. Lees meer op de product pagina.
 4. Verwerk de gegevens in Excel:
  Het samengevoegde bestand kan gemakkelijk worden geopend in Excel. Met behulp van voorwaardelijke opmaak en AutoFilter, kan de schijf-analyse van honderden computers worden gedaan in minuten. Zie de met LICEcap gemaakte demonstratie-film.
  Het volgende voorbeeld toont hoe gemakkelijk het is om het samengevoegde bestand in Excel te importeren, de gegevens op de gewenste manier op te maken, de schijven met minder dan 20GB vrije schijfruimte te markeren en alleen de schijven van het besturingssysteem (C:\) te tonen.
  Animatie die aantoont hoe snel schijfruimten kunnen worden geanalyseerd
  Animatie die aantoont hoe snel schijfruimten kunnen worden geanalyseerd.
 5. De Excel Macro die het allemaal automatiseert:
  Sub UsedDiskSpace() ' ' UsedDiskSpace Macro ' This macro is an example included with the product Used-DiskSpace by vanSoest.it ' (C)Copyrights 2017 - 2024 vanSoest.it by Johan van Soest ' Version 1.0 to be used with Used-DiskSpace version 1.2 ' Dim sMinimalFreeDiskSpace As String sMinimalFreeDiskSpace = "20000000000" ' Convert text to columns (text is in column A) Columns("A:A").Select Selection.TextToColumns Destination:=Range("A1"), DataType:=xlDelimited, _ TextQualifier:=xlDoubleQuote, ConsecutiveDelimiter:=False, Tab:=True, _ Semicolon:=False, Comma:=False, Space:=False, Other:=False, FieldInfo _ :=Array(Array(1, 1), Array(2, 1), Array(3, 1), Array(4, 1), Array(5, 1), Array(6, 1), _ Array(7, 1), Array(8, 1)), TrailingMinusNumbers:=True ' Set numerical formatting to thousand digit "," and no decimal places Columns("E:H").Select Selection.NumberFormat = "#,##0" ' Configure header Rows("1:1").Select Selection.Font.Bold = True ' Set auto filter Columns("A:H").Select Selection.AutoFilter ' Set column width so all data can be read Columns("A:H").EntireColumn.AutoFit ' Select available space to current user column Columns("E:E").Select ' Set Conditional formatting: highlight every ' "Available space to current user" less than sMinimalFreeDiskSpace Selection.FormatConditions.Add Type:=xlCellValue, Operator:=xlLess, _ Formula1:="=" + sMinimalFreeDiskSpace Selection.FormatConditions(Selection.FormatConditions.Count).SetFirstPriority With Selection.FormatConditions(1).Font .Color = -16383844 .TintAndShade = 0 End With With Selection.FormatConditions(1).Interior .PatternColorIndex = xlAutomatic .Color = 13551615 .TintAndShade = 0 End With ' Set autofilter of "Available space to current user" column to Less than ' sMinimalFreeDiskSpace Selection.FormatConditions(1).StopIfTrue = False ActiveSheet.Range("A:H").AutoFilter Field:=5, Criteria1:= _ "<" + sMinimalFreeDiskSpace, Operator:=xlAnd ' Select C:\ drive only ActiveSheet.Range("A:H").AutoFilter Field:=2, Criteria1:="C:\" End Sub

Voorgaande versies

De volgende tabel toont de geschiedenis van het Used-DiskSpace project.
Versie Eigenschappen
1.2 Ondersteuning voor een unicode-uitvoerbestand. Met behulp van de optie /File of /F kan de unicode-uitvoer van Used-DiskSpace zeer eenvoudig in Excel geanalyseerd worden zonder dat gegevens-transformaties nodig zijn. Er worden geen regionaal gebaseerde instellingen zoals komma's of punten als 1000 separator gebruikt in de bestanden.
Geprogrammeerd in Microsoft Visual c#.
Het unicode-uitvoerbestand bevat nu:
Het unicode-uitvoerbestand bevat van Used-DiskSpace
Het unicode-uitvoerbestand bevat van Used-DiskSpace
Met tab scheidingstekens, van quotes voorziene kolomlabels en niet-opgemaakte schijfgrootten maken eenvoudige maar krachtige Excel-gegevensanalyse makkelijk. Voor voorbeelden zie ook de voorbeelden paragraaf.
1.1 Minimale aanpassingen aan de uitvoerformatering om de uitvoer eenvoudiger te analyseren in Excel.
Geprogrammeerd in Microsoft Visual c#.
Het voorbeeld bij versie 1.0 maakt nu de volgende uitvoer met dezelfde gegevens:
Drive C:\
 File type: Fixed
 Volume label: Windows
 File system: NTFS
  C:\ "Available space to current user":  42,011,025,408 bytes
  C:\ "Total available space":       42,011,025,408 bytes
  C:\ "Total size of drive":       119,926,681,600 bytes 
  C:\ "Total Used size of drive":     77,915,656,192 bytes
De bestanden kunnen vervolgens worden verwerkt naar één groot bestand met behulp van de opdracht:
FindSTR /c bytes \\nlaalfs1\Disk-Usage$\*.txt >> AllData.txt
Dit bestand AllData.txt kan worden geïmporteerd in Excel aangezien de gegevens in de volgende notatie zijn opgeslagen:
PC0001_John  C:\ "Available space to current user":  42,011,025,408 bytes
PC0001_John  C:\ "Total available space":       42,011,025,408 bytes
PC0001_John  C:\ "Total size of drive":       119,926,681,600 bytes 
PC0001_John  C:\ "Total Used size of drive":     77,915,656,192 bytes
Het toevoegen van de spaties voor de aanduiding van het schijfstation ten opzichte van versie 1.0, maakt het gemakkelijker om de PC en schijf gegevens te scheiden in een Excel-werkblad. Waardoor ook eenvoudiger gefilterd kan worden op schijf letters.
1.0 Het geweldige programma Used-DiskSpace kan worden gebruikt in een batch-bestand, aanmeldingsscript of op de MS-DOS-prompt om het eenvoudig maar duidelijk de relevante gegevens van de vaste schijven in een Windows-Desktop of Notebook PC weer te geven.
Uitvoer van het programma kan worden omgeleid naar een bestand op een bestandsshare voor centrale analyse. het standaard commandoregel tool FindStr kan worden gebruikt om de gegevens te verwerken. Geprogrammeerd in Microsoft Visual Studio c#
Het volgende voorbeeld kan worden gebruikt in en aanmeldscripten maakt een bestand op de verborgen bestandserver share \\nlaalfs1\Disk-Usage$
Door de commando schil systeemvariablelen ComputerName en UserName te gebruiken, wordt een uniek bestand gemaakt op de bestandsserver nlaalfs1
Used-DiskSpace > \\nlaalfs1\Disk-Usage$\%computername%_%username%.txt
Hierdoor wordt een bestand in het volgende formaat gemaakt:
Drive C:\
 File type: Fixed
 Volume label: Windows
 File system: NTFS
C:\ "Available space to current user":  42,011,025,408 bytes
C:\ "Total available space":       42,011,025,408 bytes
C:\ "Total size of drive":       119,926,681,600 bytes 
C:\ "Total Used size of drive":     77,915,656,192 bytes
De bestanden kunnen worden verwerkt tot een groot bestand met het commando:
FindSTR /c bytes \\nlaalfs1\Disk-Usage$\*.txt >> AllData.txt
Dit bestand AllData.txt kan worden geïmporteerd in Excel aangezien de gegevens in de volgende notatie zijn opgeslagen:
PC0001_JohnC:\ "Available space to current user":  42,011,025,408 bytes
PC0001_JohnC:\ "Total available space":       42,011,025,408 bytes
PC0001_JohnC:\ "Total size of drive":       119,926,681,600 bytes 
PC0001_JohnC:\ "Total Used size of drive":     77,915,656,192 bytes
Dit bestand kan in Excel worden geanalyseerd wanneer de spatie als kolom scheider wordt ingesteld.

Installatie

Download, unzip en copieer het programma Used-DiskSpace waar U het wenst te hebben op Uw schijf. Door het programma op de netlogon share van een domain controller te plaatsen, kan het programma Used-DiskSpace in een aanmeldingsscript worden gebruikt waardoor de bestanden dagelijks worden geactualiseerd.

Systeem vereisten

Used-DiskSpace is ontworpen voor het .NET-platform met Microsoft C#. Daarom is Microsoft .NET Framework 2.0 vereist.
Windows VersionRuns .Net 2.0Tested
Windows XPJaNee
Windows VistaJaNee
Windows 7JaJa
Windows 8.1JaNee
Windows 10JaJa
Windows Server 2008 SP2JaNee
Windows Server 2008 R2 SP1JaJa
Windows Server 2012JaNee
Windows Server 2012 R2JaNee
Windows Server 2016JaJa
Er is nu een .Net 4.x versie beschikbaar voor machines die standaard geen .Net 2.0 hebben (Windows server 2012, 2012 R2 en 2016) Het is ook beschikbaar op de download pagina.

Support matrix

vanSoest.it ondersteunt alleen de nieuwste versie van gratis software.

Download

Na het klikken van de "Start download process" knop, krijgt U een andere webpagina waar U de End User License Agreement (EULA) moet accepteren voordat U het programma Used-DiskSpace kunt downloaden.

Veel gestelde vragen (FAQ)

Gebruik gewoon het briefkaart icoon in het linker menu om een vraag te stellen.
U mag stemmen over dit artikel:


Scripts en programmeervoorbeelden disclaimer

Tenzij anders vermeld, zijn de scriptcode en programmeervoorbeelden auteursrechtelijk beschermde (copyright) freeware. U mag deze wijzigen, zolang een verwijzing naar de oorspronkelijke code en een hyperlink naar de bronpagina is opgenomen in de gewijzigde code en documentatie. Het is echter niet toegestaan om (kopieën van) de scripts en programmeervoorbeelden te publiceren op uw eigen site, blog, vlog, of te distribueren op papier of een andere drager, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Bij veel van de technieken gebruikt in deze scripts, met inbegrip van maar niet beperkt tot register-wijzigen of wijzigingen aan systeembestanden of instellingen, bestaat een risico dat een werkend besturingssysteem onbruikbaar wordt en gegevens verloren kunnen raken. Zorg ervoor dat U gecontroleerd heeft dat U beschikt over volledige back-ups en de bijbehorende herstelsoftware voordat U deze scripts of programmavoorbeelden gebruikt. Het gebruik van deze scripts en programmeervoorbeelden is volledig Uw eigen risico. Alle aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur met betrekking tot materiële of niet-materiële verliezen als gevolg van het gebruik, misbruik of niet-gebruik van de verstrekte informatie of het gebruik van onjuiste of onvolledige informatie, zijn uitgesloten. Alle inhoud is onderhevig aan verandering en geleverd zonder verplichting.
Gegenereerd door WebHalla™ Versie 0.1.e.7 : Zondag 14-7-2024 © Copyright 1995-2024 ing. Johan P.G. van Soest CIPM Certified Privacy Information Manager
Respons Formulier    Cookie- en Privacy statement    Responsible Disclosure procedure
Weer in Waalre door OpenWeatherMap logo bewolkt
Temperatuur 21.38 °C bewolkt
Gevoelstemperatuur 21.09 °C bewolkt
Luchtvochtigheid 58 % bewolkt
Luchtdruk 1012 hPa bewolkt
Windsnelheid 3.6 m/s bewolkt
Windrichting Zuid West Zuid West bewolkt
Zon opkomst 5:38 Zon opkomst
Zonsondergang 21:49 Zonsondergang
Updated:2024-07-14 18:51:11 bewolkt

Weather Cache is 2 minute(s) old.
| Current user: Gast | Login |