Graag een momentje geduld,
Verwerken van Uw verzoek...

    0%
  Business logo VanSoest.it
  ... | Switch language to English |
Sharing is caring
| Deze webpagina afdrukken. | Nederlandstalige Linkedin pagina van Johan van Soest

Reageer: Briefkaart afbeelding. Klik hier om te reageren naar Johan.

WebHalla
 Content
 Management
  System

ICT-Hotlist Thema

Business Continuity Management Logo

Business Continuity Management Voorbeeld: selectieproces calamiteit voorbereiding.

Er is geen ideale oplossing die voor ieder bedrijf toepasbaar is, maar volgend selectieproces-diagram kan U op weg helpen bij de voorbereiding om een calamiteit te bestrijden.
Voorbeeld van een selectieproces calamiteit voorbereiding.
Afbeelding 1. Voorbeeld van een selectieproces calamiteit voorbereiding.
De afbeelding 1 toont een voorbeeld van de afwegingen en mogelijke oplossingen. Wellicht zijn voor Uw organisatie meerdere afwegingen van belang of kunnen andere oplossingen (zoals een mobiele recovery of cloud) of een combinatie van oplossingen beter van toepassing zijn.

Business Impact.

De belangrijkste beslissing die genomen moet worden is of de uitval van het totaal aan ICT-systemen een grote impact heeft op de dagelijkse bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld: U krijgt een boete wanneer de BTW aangifte niet op tijd is. U heeft slechts één systeem hiervoor. Wanneer na gedegen analyse blijkt dat de boete minder is dan de kostprijs van de continuïteitsoplossing, waarom dan een oplossing implementeren? Er is binnen een kwartaal voldoende tijd om een vervangend serversysteem uit te zoeken en configureren.

Critical Timespan

De volgende afweging voor een oplossing kan zijn het tijdsbestek waarin de dienstverlening weer operationeel moet zijn.
Stel bijvoorbeeld: U heeft een call-center dat voor de afhandeling van de gesprekken afhankelijk is van een telefooncentrale en een call-monitor systeem met aangekoppelde facturering. Het ontbreken van deze systemen heeft een hoge business impact (niet meer gebeld kunnen worden) en zal voor de bedrijf in een zeer korte tijdspanne moeten worden opgelost aangezien loonkosten doorlopen en facturabele gesprekken direct stoppen. Daarnaast bestaat het risico van dataverlies zodat nog niet gefactureerde gesprekken voor de calamiteit niet meer in rekening gebracht kunnen worden.

Mogelijke Oplossingen

Waarom (geen) Cloud oplossing voor de uitwijk?

Er zijn een aantal overwegingen om Cloud-oplossingen in te zetten voor Business Continuity. Men kan kiezen voor een mix van In-huis en de uitwijkversie in de Cloud of om alles in de Cloud te plaatsen. Voor Cloud oplossingen kan men op eenvoudige wijze redundante capaciteit inkopen (Microsoft stelt dit verplicht voor productie omgevingen). Deze extra capaciteit en de beheerskosten nemen pas sterk toe op het moment dat de cloud oplossing volledig belast wordt. Hiermee kan een initieel kostenvoordeel worden bereikt ten opzichte van de in afbeelding 1 aangegeven oplossingen.
Er zijn een aantal overwegingen te maken tegen het plaatsen van ICT-systemen en gegevens in de Cloud:
 • Regionale opslag van gegevens: Europese wetgeving vereist dat bepaalde gegevens binnen de grenzen van de Europese-gemeenschap worden opgeslagen. Niet alle Cloud leveranciers kunnen dit garanderen.
 • Juridisch aspect: Wie is de wettelijke eigenaar van de gegevens? Bent U als klant eigenaar van Uw gegevens of is Uw leverancier de eigenaar wanneer U alles geupload heeft?
 • Patriot act/Freedom Act/Privacy shield: Het voert te ver om hier in detail op in te gaan, echter in hoeverre zijn Uw Amerikaanse partner, zijn Amerikaanse medewerkers en hun geheime diensten te vertrouwen met Uw gegevens?
 • Back-up in de Cloud: Er zijn, afgezien van bovenstaande aandachtspunten, uitstekende leveranciers van back-up oplossingen in de Cloud. Houd er echter rekening mee dat de software op Uw systemen bij gaat houden welke bestanden gewijzigd zijn en alleen deze gaat uploaden (Delta techniek). Hierdoor heeft U weinig gegevensverkeer over Uw internet aansluiting. Ook het terughalen van één bestand of enkele bestanden gaat eenvoudig over Uw internet verbinding. Wanneer U echter een bestandsserver moet gaan herstellen, zult U gegarandeerd meerdere uren Uw internet-verbinding onwerkbaar voor 100% gaan belasten.
 • Migreerbaarheid en Vendor lock-in: Veel Cloud/SAAS leveranciers bieden import-functies aan om Uw gegevens en systemen te importeren in hun Cloud-oplossing. Veel leveranciers hebben geen opties om Uw gegevens (terug) te exporteren naar Uw systemen of naar een andere Cloud leverancier.
 • Beschikbaarheid: Storingen bij cloudaanbieders komen meer en meer in het nieuws omdat steeds meer bedrijven voor (alle) diensten vertrouwen op de cloud provider.
 • Kosten: Kosten voor uitgaand verkeer (egress fees) zijn vaak onverwachte kosten die door cloudproviders in rekening worden gebracht om gegevens te verplaatsen of over te dragen van de cloudopslag (waar deze worden geüpload en gebruikt door werknemers) naar on-premise of cloudback-upsystemen. Deze kosten, ook wel bandbreedte- of gegevensoverdrachtkosten genoemd, staan los van de kosten die organisaties betalen voor maandelijkse of jaarlijkse cloudopslag- en verwerkingslicenties. Omdat het verplaatsen van bestanden en gegevens naar de cloudprovider is inbegrepen in de licentiekosten, worden uitgaande kosten vaak gezien als een beschermingsmaatregel om het overstappen naar een andere provider te verhinderen. Dankzij de Europese wetgeving (artikel 6.9 DMA) is het verboden om kosten te rekenen van uitgaand verkeer als een beschermingsmaatregel om het overstappen naar een andere provider te verhinderen wanneer de dienstverlener tot een Poortwachter is verklaard.
Planning type Omschrijving
No Calamity planningGeen plannen maken en niets voorbereiden kan een terechte keuze zijn wanneer uit de analyse blijkt dat de dagdagelijkse bedrijfsvoering minimaal afhankelijk is van ICT-Oplossingen. Pas bij een calamiteit wordt gekeken hoe het een en ander te vervangen is. Het grote voordeel van deze strategie zijn de lage preparatiekosten.
Empty Shell In het geval van een Empty Shell wordt er geïnvesteerd in het voorbereiden van een computerruimte op een andere locatie (brand gescheiden, andere netwerk/stroom leveranciers). Deze ruimte is voorzien van luchtbehandeling, stroom en netwerk, echter de snel verouderende serversystemen worden niet ingekocht en geplaatst. Hierdoor zijn de vervangingskosten minimaal.
Bilateral/Shared arrangements Wanneer U een goede relatie heeft in de nabije omgeving van Uw bedrijfspand is wellicht tot goede afspraken te komen om gedeelten van Uw computercentrum ter beschikking te stellen aan de relatie. Tegelijkertijd stelt de relatie een gedeelte van zijn computercentrum beschikbaar. Zeker wanneer de computerruimten jaren geleden zijn gebouwd is er in deze tijd van schaalverkleining en virtualisering vaak nog ruimte genoeg om een rack servers van Uw relatie te plaatsen. Uitwijk-dienstverleners delen hun computercentrum met meerdere klanten om zo hun investering te delen en in geval van een calamiteit snel ter beschikking te stellen.
Stand-by location Een uitwijk computerruimte op enige afstand van de primaire computerruimte, voorzien van alle systemen en software, netwerkverbindingen en koeling. De primaire-computerruimte en uitwijkruimte hebben voldoende afstand om bij brand/overstroming en/of spanningsuitval niet beiden uitgeschakeld te worden.
Synchronized fail-over location Dit is natuurlijk het ultimum in de continuïteitsplanning tegen calamiteiten. Alle gegevens (e-mails, bestanden en databases) worden door middel van synchrone opslagsystemen (SAN) automatisch tussen beide locaties gesynchroniseerd. Gegevens op de primaire locatie worden pas geaccepteerd wanneer ze op de uitwijklocatie in goede staat zijn opgeslagen. Om performance-redenen zal de uitwijklocatie niet al te ver van de primaire-locatie mogen liggen.
Tussen de oplossingen van de Stand-by locatie en de Synchronized fail-over locatie zijn meerdere niveaus van implementatie en dito kostenplaatjes mogelijk. Zo kan men data op de uitwijklocatie herstellen door middel van back-up tapes, bestanden copiëren door middel van rsync/robocopy achtige producten, database synchronisaties of een complete asynchrone of zelfs synchrone opslag-synchronisatie implementeren.
Natuurlijk zijn aan deze oplossingen kosten verbonden, de meest rechtse oplossing van afbeelding 1 is in verhouding het kostbaarst, maar kan, mits goed geïmplementeerd, een erg korte hersteltijd opleveren.

Zie ook:

Woordenlijst

Asynchrone replicatie:
Technologie waarbij de synchronisatie tussen twee of meerdere systemen plaats vindt door het verzenden van data van het bronsysteem naar de doel systemen zonder te wachten op een ontvangstbevestiging van de doelsystemen. Het bronsysteem garandeert dat de data zal worden overgezonden naar de doelsystemen.
Asynchrone opslagreplicatie.
Afbeelding 2. Asynchrone opslagreplicatie.
Bij een calamiteit waarbij het bron-opslagsysteem geheel vernietigd raakt, kan het zijn dat de "nog te verzenden" gegevens ook vernietigd zijn. Omdat deze gegevens nog niet gesynchroniseerd zijn, raken ze verloren.
Calamiteit:
Een calamiteit ontstaat veelal uit een incident van externe oorsprong, welke zich uitbreid over meerdere hard-, softwaresystemen of het personeel. Te denken valt onder andere aan:
 • Brand
 • Economische boycot
 • Epidemie
 • Hacking
 • Overstroming
 • Sabotage
 • Software fout
 • Stormschade
 • Verkeerd uitvallende update
Natuurlijk kan een storing tot een calamiteit uitgroeien. Denk bijvoorbeeld aan een server die al lange tijd als storing "oververhitting" meld en uiteindelijk een calamiteit in de vorm van een brand kan veroorzaken.
Primaire-locatie:
ComputerCentrum of ruimte waar de systemen staan die de dagelijkse informatiestromen verwerken en opslaan.
Productie-locatie:
Zie primaire locatie.
Secundaire-locatie:
Deze term is uitwisselbaar met Uitwijklokatie. Locatie waar de Business Continuity systemen geprepareerd staan om in geval van een calamiteit de werkzaamheden over te nemen.
Serversysteem:
Complete maar afgebakende eenheid van software en hardware om een taak van een gebruiker te kunnen ondersteunen. Denk bijvoorbeeld aan de dienst bestandsopslag bestaande uit een server met veel harde schijven en een besturingssysteem voor de opslag van bestanden en een applicatie voor versie-beheer.
Storing:
Kort geformuleerd is een storing een afgebakend probleem dat betrekking heeft op één programma of één hardware component. Oplossingen voor storingen worden veelal gezocht in redundantie en hoge beschikbaarheid systemen (HA)
Synchrone replicatie:
Replicatie tussen twee of meerdere systemen waarbij de bron-wijziging aan de gebruiker of programmatuur als correct en compleet wordt afgemeld wanneer de wijziging ook op de bestemmingssystemen correct en compleet zijn afgerond.
Synchrone opslagreplicatie
Afbeelding 3. Synchrone opslagreplicatie.
In de afbeelding is ook te zien dat de synchrone replicatie tot een extra vertraging leidt die een functie is van de vertraging op de datalijn. Deze vertraging kan herleid worden tot de afstand tussen de opslagsystemen en de aard van de verbinding (Direct/Internet etc.). Het grote voordeel van deze oplossing is dat bij een calamiteit waarbij het bronsysteem geheel vernietigd raakt, zeker is dat alle data op de bestemmingssystemen staat en correct is. Natuurlijk mag de datalijn geen Single Point of Failure (SPoF) worden.
Uitwijk-locatie:
Zie Secundaire locatie.
U mag stemmen over dit artikel:


Scripts en programmeervoorbeelden disclaimer

Tenzij anders vermeld, zijn de scriptcode en programmeervoorbeelden auteursrechtelijk beschermde (copyright) freeware. U mag deze wijzigen, zolang een verwijzing naar de oorspronkelijke code en een hyperlink naar de bronpagina is opgenomen in de gewijzigde code en documentatie. Het is echter niet toegestaan om (kopieën van) de scripts en programmeervoorbeelden te publiceren op uw eigen site, blog, vlog, of te distribueren op papier of een andere drager, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Bij veel van de technieken gebruikt in deze scripts, met inbegrip van maar niet beperkt tot register-wijzigen of wijzigingen aan systeembestanden of instellingen, bestaat een risico dat een werkend besturingssysteem onbruikbaar wordt en gegevens verloren kunnen raken. Zorg ervoor dat U gecontroleerd heeft dat U beschikt over volledige back-ups en de bijbehorende herstelsoftware voordat U deze scripts of programmavoorbeelden gebruikt. Het gebruik van deze scripts en programmeervoorbeelden is volledig Uw eigen risico. Alle aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur met betrekking tot materiële of niet-materiële verliezen als gevolg van het gebruik, misbruik of niet-gebruik van de verstrekte informatie of het gebruik van onjuiste of onvolledige informatie, zijn uitgesloten. Alle inhoud is onderhevig aan verandering en geleverd zonder verplichting.
Gegenereerd door WebHalla™ Versie 0.1.e.7 : Zondag 14-7-2024 © Copyright 1995-2024 ing. Johan P.G. van Soest CIPM Certified Privacy Information Manager
Respons Formulier    Cookie- en Privacy statement    Responsible Disclosure procedure
Weer in Waalre door OpenWeatherMap logo bewolkt
Temperatuur 21.45 °C bewolkt
Gevoelstemperatuur 21.19 °C bewolkt
Luchtvochtigheid 59 % bewolkt
Luchtdruk 1012 hPa bewolkt
Windsnelheid 3.6 m/s bewolkt
Windrichting Zuid West Zuid West bewolkt
Zon opkomst 5:38 Zon opkomst
Zonsondergang 21:49 Zonsondergang
Updated:2024-07-14 18:41:16 bewolkt

Weather Cache is 4 minute(s) old.
| Current user: Gast | Login |